Hakkı ANLI "Desenler"

Hakkı ANLI “Desenler”

4 Şubat – 4 Mart 2000, Bahariye